Kotizoj

Kotiztabelo

Aliĝperiodo IFEF-membro   kategorio A  IFEF-membro kategorio B familiano, junulo ĝis 30 jaroj Ne IFEF-membro   POLOJ
ĝis 31.01.2018 € 60 € 30 € 70 90 zl
poste € 80 € 40 € 90 120 zl

Kategorio A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B

Kategorio B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo. ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko

Internacia ĝiro en Eŭro al:
Teresa Pomorska
Ul. Świstackiego 9/21, 50-430 Wrocław
IBAN: PL 13 1940 1076 4896 8264 0000 0000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR
Pagoj por Pollando en PLN:
– per ĝiro al Wiesław Libner
PKO BP S.A. O/Gniezno
60 1020 4115 0000 9102 0025 5414

REGULARO

  1. Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi la apartan aliĝilon por la kongreso en ligilo ALIĜILO kaj aldone sendu anoncon pri tio (nomon kaj daton de plenumo) al la retadresoj de Teresa Pomorska :  pomer@wp.pl kaj Wiesław Libner : wlib24@o2.pl . (por la duobla kontrolo – elektronikan aliĝilon ni testas iusence)
  2. Sendu la pagon (la kotizon + prezon de unu nokto en elektita hotelo + 3 eŭrojn por “Ĉambro-perado” ) al unu el la indikitaj banko-kontoj de la LKK. Oni traktos la aliĝon nur subskribitan kaj nur post alveno de la pago.
  3. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu precizajn informojn pri la koncerna persono: nomon, landon, kompletajn kontaktadresojn.
  4. Kongres-kotizo neniukaze estas repagebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas repageblaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke LKK ricevos la malmendon ĝis la 31-a de marto antaŭ kongreso.
  5. LKK konfirmos per konfirmilo la akcepton de ĉiu aliĝilo, post la ricevo de la koncerna pago, per indiko de via kongresa numero kaj de ĉiuj antaŭmenditaj kaj antaŭpagitaj servoj.
  6. LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn pro granda inflacio aŭ se aliaj neantaŭvideblaj kondiĉoj postulos tion.